นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (SmartMember)

      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คำนิยาม
  1.1 “สหกรณ์” หมายความถึง สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสมัครใจขอใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (SmartMember)
  1.2 “ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์” หมายความถึง ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ หรือข้อมูลที่สมาชิกได้ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ ผ่านระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (SmartMember) ซึ่งให้บริการโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ/หรือ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เก็บรวบรวมมาจากสหกรณ์
  1.3 “เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงข้อมูล” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื่องมืออื่นใดตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดเพื่อการทำรายการ
  1.4 “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” หมายความถึง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มอบหมายด้วย
  1.5 “บริการข้อมูล” หมายความถึง บริการข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลของตนเองในสหกรณ์ผ่านระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (SmartMember)
  1.6 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงข้อมูล และรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการข้อมูลไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม
  1.7 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
  1.8 “เซิร์ฟเวอร์” หมายความถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร มีมาตรการรักษาความปลอดภัย สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก ทำหน้าที่ประมวลผล จัดเก็บโปรแกรมและฐานข้อมูลระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก(SmartMember) กำกับดูแลโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2. ความยินยอมของผู้ใช้งาน
  ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ผ่านระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก (SmartMember) ตามที่ได้รับอนุมัติจากสหกรณ์/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และตามรายละเอียดการให้บริการที่กำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  2.1 การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ และเครื่องมือเพื่อการทำรายการ
     2.1.1 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัว และข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัว และ/หรือ ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ดังกล่าว
     2.1.2 ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องมือเพื่อเข้าถึงข้อมูลไว้เป็นอย่างดีในที่ปลอดภัย และผู้ขอใช้บริการต้องไม่ทำให้เครื่องมือเพื่อการทำรายการดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การครอบครองของบุคคลอื่น
     2.1.3 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการข้อมูล เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
  2.2 ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     กรณีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กระทำไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นภายหน้า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้รับเงิน และ/หรือ บุคคลใด ๆ ในกรณีผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือกรณีเป็นเหตุสุดวิสัย
  2.3 การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการให้บริการข้อมูลประเภทใด หรือทั้งหมด เมื่อผู้ใช้บริการไม่อยู่ในสถานะที่จะเข้าใช้บริการข้อมูลได้
  2.4 การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล
     2.4.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สามารถทำการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ และเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
     2.4.2 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ข้อมูลทางการเงิน และ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ของผู้ขอ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  3.1 การยินยอมลงทะเบียนใช้งานของสมาชิก
  3.2 การยินยอมส่งข้อมูลขึ้นระบบโดยสหกรณ์

4. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  4.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
  4.3 ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

5. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้
  5.1 เซิร์ฟเวอร์ของกรมตรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  5.2 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มี ความสําคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดให้มีช่องทาง การสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
  5.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  6.1 เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
  6.2 สำหรับสมาชิกตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ สร้างความโปร่งใส ลดการเกิดทุจริต
  6.3 สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสหกรณ์
  6.4 สำหรับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้กำกับดูแลติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้แบบวันต่อวัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบสหกรณ์ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา

7. ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมตรวจบัญชีจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่สหกรณ์ยังใช้บริการโปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

8. การใช้คุกกี้ (Cookies)
  คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของผู้ใช้บริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมหรือจนกว่าจะทําการลบ “คุกกี้” ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ทำการบล็อก หรือเตือนให้ทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้

9. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2566

11. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
   นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอบริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้บริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เท่านั้น หากผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

12. รายละเอียดการติดต่อ
   ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไป โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามที่อยู่ปรากฏข้างล่างนี้
   กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   12 ถนนกรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
   โทรศัพท์ 022814212
   อีเมล accsoft@cad.go.th
   เว็บไซต์ https://accsoft.cad.go.th


ย้อนกลับ