โปรแกรมบัญชีรายบุคคล

บัญชีครัวเรือน

บัญชีต้นทุนอาชีพ

SmartMe เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ - รายจ่าย) และบัญชีต้นทุนอาชีพ (รายได้ และ ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย) เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการใช้งาน

SmartMember สำหรับตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดการเกิดทุจริต

คู่มือการใช้งาน

ข้อตกลงและนโยบาย

URL

Application สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และกำกับสหกรณ์ได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสหกรณ์

คู่มือการใช้งาน

URL

ผู้สอบบัญชีและผู้กำกับดูแลติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้แบบวันต่อวัน เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบสหกรณ์ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา

คู่มือการใช้งาน

URL

SmartSearch ระบบสืบค้นข้อมูลเอกสารสหกรณ์ สำหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ คำแนะนำ แนวปฏิบัติในการสอบบัญชี

คู่มือการใช้งาน